Ulica graniczna online dating


10-Aug-2017 20:47

Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta lub wysyłanie Newslettera) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 3901420 numer faksu 71 3901443, e-mail: [email protected] Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Sprzedawca jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Sprzedawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu Internetowego jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie wysyłania Newslettera oraz prowadzenia Konta. Klient nie może bez zgody Sprzedawcy lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu internetowego dla celów komercyjnych. Logo i nazwy Deichmann oraz znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego są prawnie chronione. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą, faksem, e- mailem do Deichmann-Obuwie Sp. adres do doręczeń: Prologis Park Wrocław III/DC4, sklep online Deichmann, ul. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się na stronie https:// Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, b) Konsument ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, c) Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej: https:// X. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Graniczna 8d, 54-610 Wrocław lub przekazanie towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy aby przed jego upływem odesłać zakupiony Towar. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078170. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej). Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta.

Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić Infolinii. Potwierdzeniem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT. przy wyborze dostawy Towaru przesyłką kurierską - w momencie dostarczenia przez kuriera przesyłki z zakupionym Towarem, któremu należy uiścić należną cenę za zakupione Towary wraz z dodatkową opłatą za pobranie; b. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta bezpłatnie zarówno przez firmę kurierską jak i za pośrednictwem sieci paczkomatów In Post. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Formularz reklamacyjny Klient może otrzymać za pośrednictwem Infolinii na adres swojej poczty elektronicznej lub w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym zamierza złożyć reklamację. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad pielęgnacji i użytkowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skorzystać z usług Infolinii. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą, faksem, mailem do Deichmann-Obuwie Sp. adres do doręczeń: Prologis Park Wrocław III/DC4, sklep online Deichmann, ul. 71 3901420, numer faksu 71 3901443, e-mail: [email protected] We wszelkich sprawach związanych z promocją w tym związanych z działaniem kodu rabatowego należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] SKLEPU INTERNETOWEGO DEICHMANN I. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Deichmann. Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, płeć, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, opcjonalnie datę urodzenia. Legionów 80; tel.17/ 250 63 57 Mikołów;43 - 190 Mikołów, ul. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta Konta w Sklepie internetowym. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie: a) wysyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, wymaga dodatkowego zarejestrowania się w formularzu „Zamów Newsletter”. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ma on prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w pkt. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.Should she have cut it as soon as she felt that she was developing feelings for the guy? should she continue seeing the guy, enjoy dating him as much as she can while she can, and not worry about the outcome of the situation too much, without thinking about the future too much?… continue reading »


Read more

In the world of Nineteen Eighty-Four, ideology is irrelevant. Men and pigs have now become fully interchangeable.… continue reading »


Read more

- 100% completely free dating, thousands of singles from all parts of the world.… continue reading »


Read more

Red Letter Days Price Match Promise We all love value for money and there's nothing worse than finding something you bought cheaper elsewhere, so: WE PROMISE within 28 days of purchasing from Red Letter Days, if you see exactly the same gift experience (run by the same supplier) cheaper with another online gift experience retailer, WE WILL MATCH THE PRICE AND REFUND THE DIFFERENCE! We need to know the name of the online gift experience retailer and the price of the matched product; contact details of the uk purchaser (name, address and contact number); purchase date and price paid.… continue reading »


Read more

From Arab Strap to Biffy Clyro, Glasvegas to Hudson Mohawke, Kode9 to Mogwai, Primal Scream to Simple Minds, musically across the spectrum some of the most innovative forces are all proud Glaswegians.… continue reading »


Read more